เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ
"สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจน
และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการ
มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมค่ายแกนนำนักเรียนเพียวเลิฟ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และทักษะชีวิตแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เอดส์ และ
ยาเสพติด โดยมี นายคอซี มามุ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ราชมุนีรังสฤษฏ์ เป็นประธานเปิดค่ายแกนนำนักเรียนเพียวเลิฟ และ
อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์
ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน
ทั้งด้านทุนทรัพย์ อาหาร และการสนับสนุนในด้านอื่นๆ จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีเมตตา
จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com