เว็บไซต์น่าสนใจ


กิจกรรม - Activities
ค่ายแกนนำเยาวชนเพียวเลิฟ (Pure Love Leadership Workshop)
กิจกรรมค่ายสร้างแกนนำเยาวชน ที่มีความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและ
การดำเนินชีวิต ตลอดจนจริยธรรมทางเพศ (Sexual Ethic) เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแกนนำ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เอดส์ ยาเสพติด และอบายมุข ให้กับเพื่อนๆ ในสถานศึกษา
- ค่ายแกนนำนักเรียนเพียวเลิฟ ม.1 - ม.6
- ค่ายแกนนำนักศึกษาเพียวเลิฟ
หลักการแห่งรักบริสุทธิ์ (Pure Love Principle Workshop)
ศึกษาหลักการแห่งรักบริสุทธิ์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการค้นหาความจริงเรื่องกำเนิดชีวิตและเอกภพ
ความมุ่งหมายของชีวิต ชีวิตหลังความตาย โลกฝ่ายวิญญาณ กระทั่งอวสานของโลก
ทั้งในแง่ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เจาะลึก ตรงไปตรงมา
หลักสูตรเดียวในประเทศไทย
- บรรยายสุดสัปดาห์ : เสาร์ - อาทิตย์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop)
จิตอาสาช่วยเหลือสังคม (Pure Love Volunteers)
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส อาทิ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ซ่อมแซมอาคารเรียน
มอบทุนการศึกษา เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างหัวใจแห่งความรักที่แท้จริงและจิตอาสา
- สานสันติภาพภาคใต้ ช่วยเหลือนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้
- แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน
ปฏิบัติธรรม (Weekend Worship Service)
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง ฟังบรรยายธรรม และพบปะพี่น้องสมาชิก ในบรรยากาศครอบครัว
เพื่อพัฒนาจิตใจ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
กลุ่มย่อย (Small Group)
กิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันอ่าน - ร่วมกันศึกษา แลกเปลี่ยนความคิด และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และให้กำลังใจแก่กันและกัน รวมทั้งสานสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com