เว็บไซต์น่าสนใจ


ความเป็นมา
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

ในปี 2539 นิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดจากค่านิยมฟรีเซ็กส์ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ที่กำลังทวีความรุนแรง
จึงริเริ่มจัดกิจกรรมการศึกษาและเผยแพร่แนวความคิด เรื่อง รักบริสุทธิ์และจริยธรรมทางเพศ ให้แก่นิสิตนักศึกษา ในวันที่ี่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 ในโครงการ "สัปดาห์หนุ่มสาวก้าวสวย...
รณรงค์เพื่อลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศ" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งนัีบว่าเป็นปรากฎการณ์ใหม่ในแวดวงนิสิตนักศึกษาสมัยนั้น และนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ขบวนการเพียวเลิฟ...รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ในเวลาต่อมา

หลังจากนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ โครงการเพียวเลิฟ
(Pure Love) โดยมีโครงการย่อย อาทิ โครงการหนุ่มสาวก้าวสวย, โครงการค่ายแกนนำเยาวชน,
โครงการพี่เตือนน้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆ เข้าเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2547 เมื่อ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
เป็นประธานโครงการ โครงการเพียวเลิฟ (Pure Love) ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น จนสามารถสร้างกลุ่มแกนนำและสมาชิกที่ดำเนิน
โครงการในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเครือข่ายของโครงการเพียวเลิฟ (Pure Love) เติบโตถึงระดับหนึ่ง แกนนำและสมาชิก
มีความเห็นว่าควรจะมีองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน
ในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในที่สุดจึงมีมติให้ิจัดตั้ง "ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย" ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com