เว็บไซต์น่าสนใจ


รายละเอียดโครงการ

โครงการสานสันติภาพภาคใต้
รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาแดนใต้

หลักการและเหตุผล
กรณีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังมีเด็กและเยาวชนนับพันคน
ที่ต้องรับผลกระทบ ขาดขวัญ กำลังใจ และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากต้องสูญเสียบิดา มารดา หรือบุพการี
จากกรณีปัญหาความไม่สงบดังกล่าว
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเพียวเลิฟ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จึงจัดทำโครงงาน “สานสันติภาพภาคใต้” ขึ้น เพื่อจัดค่ายแกนนำ
นักเรียนเพียวเลิฟ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่น เอดส์ และยาเสพติด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริม ให้นักศึกษามีจิตอาสา
และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
เอดส์ และยาเสพติด
2.   เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีความไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.   เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ลักษณะกิจกรรม
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ
- กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เอดส์ และยาเสพติด
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ : พัฒนาพื้นที่โรงเรียน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมสันทนาการ
- กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรม Walk Rally
- กิจกรรมออกกำลังกาย
เวลาและสถานที่
เดือนพฤศจิกายน 2553 ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, อ.เมือง จ.ยะลา และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน จำนวน 200 คน
ท่านจะมีส่วนร่วมสนับสนุนได้อย่างไร
- นิสิตนักศึกษา สามารถสมัครเป็นอาสามัครในโครงการได้ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรแกนนำนักศึกษาเพียวเลิฟ เป็นผู้มีจิตอาสา และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
- บุคคลทั่วไป สามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้คัดสรรนักเรียนรับทุนๆ ละ 1,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน เสื้อผ้า และอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนจะดูแลและดำเนินการให้นักเรียน
บริจาคโดยโอนผ่านทางธนาคาร ดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซี หัวหมาก
ชื่อบัญชี โครงการเพียวเลิฟ
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-223216-6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
- วิไลรัตน์ (ต่าย) โทร. 083-1537362
- พัชราภรณ์ (นาถ) โทร. 089-4364936
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com