เว็บไซต์น่าสนใจ


ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย)
Dr.Chung Sik Yong
Regional President
Family Federation for World Peace
and Unification - Asia
อ.ภาษิต ศิริมาลัย
รองประธานสหพันธ์ครอบครัว
เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก
(ประเทศไทย)
 
คณะทำงาน
อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์
ประธานชมรม
Amy Tan
เจ้าหน้าที่
นิติกร จิตต์บรรจง
เจ้าหน้าที่
พัชราภรณ์ ศรีบุญแปลง
เจ้าหน้าที่
วิไลรัตน์ วงศ์อรัญ
เจ้าหน้าที่
พัชรินทร์ ทำทอง
เจ้าหน้าที่
สุธี นาคเพ็ง
เจ้าหน้าที่
คัมภีรดา สุขแสวง
เจ้าหน้าที่
ธนกร โตโส
เจ้าหน้าที่
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com